slide-8b18684
slide-716f4e6
slide-c1d07f5
slide-c06d3cc

شرکت نگین آرای آسیا

سخن مدیر عامل

مناقصات و مزایده

پایدار سازی دیواره های خاک مسلح ضلع غربی و شر قی  زون 4 مجتمع مگامال

پایدار سازی دیواره های خاک مسلح ضلع غربی و شر قی زون 4 مجتمع مگامال

مناقصه انجام امور خدمات حفاظت و مراقبت (حراست) مجتمع تجاری مگامال -نوبت دوم

مناقصه انجام امور خدمات حفاظت و مراقبت (حراست) مجتمع تجاری مگامال -نوبت دوم

مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت – نوبت دوم

مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت – نوبت دوم

استخدام نیرو

استخدام نیرو

اخبار

بازدید میدانی مدیرعامل شرکت نگین آرای آسیا از مجتمع مگامال

بازدید میدانی مدیرعامل شرکت نگین آرای آسیا از مجتمع مگامال

مراسم روز درخت کاری در مجتمع مگامال

مراسم روز درخت کاری در مجتمع مگامال

جشن بزرگ روز مادر و روز زن

جشن بزرگ روز مادر و روز زن