slide-8b18684
slide-716f4e6
slide-c1d07f5
slide-c06d3cc

شرکت نگین آرای آسیا

مناقصات و مزایده

مناقصه انجام امور خدمات حفاظت و مراقبت (حراست) مجتمع تجاری مگامال -نوبت دوم

مناقصه انجام امور خدمات حفاظت و مراقبت (حراست) مجتمع تجاری مگامال -نوبت دوم

مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت – نوبت دوم

مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت – نوبت دوم

سخن مدیر عامل

اخبار

جشن بزرگ روز مادر و روز زن

جشن بزرگ روز مادر و روز زن