slide-8b18684
slide-716f4e6
slide-c1d07f5
slide-c06d3cc

شرکت نگین آرای آسیا

مناقصات و مزایده

مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت (نوبت دوم)

مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت (نوبت دوم)

آگهی جذب نیرو خدمات مجتمع مگامال

آگهی جذب نیرو خدمات مجتمع مگامال

مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت

مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت

سخن مدیر عامل

اخبار

مراسم روز درختکاری در مجتمع مگامال

مراسم روز درختکاری در مجتمع مگامال