اعضاء هیئت مدیره شرکت نگین آرای آسیا

هیات مدیره شرکت متشکل از 3 عضو حقوقی و 2 عضو حقیقی بشرح زیر می باشد :

  1. آقای ابوالقاسم نیکبخت به نمایندگی از گروه اقتصادی مهرگان بعنوان رییس هیأت مدیره
  2. آقای جهانگیر اختری به نمایندگی از شرکت ارمغان تجارت مهرگان بعنوان مدیرعامل و نائب رییس هیأت مدیره
  3. آقای رامین احمدی صابردوست بعنوان عضو هیأت مدیره
  4. آقای میر نور موسوی نسب بعنوان عضو هیأت مدیره
  5. آقای مهدی حیدریان به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت طرح های مهر آفرین بعنوان عضو هیأت مدیره