دفترچه تماس

شرکت نگین آرای آسیا

دفاتر

مدیرعامل

 

دبیرخانه

 

امور مالی

 

اداری

 

طرح و برنامه

 

حراست

 

روابط عمومی و تبلیغات

 

امور فنی

 

حقوقی

 

پشتبانی

 

تلفن

4869104

 

4869116-119

 

4869423

 

4869213

 

4869232

 

4869200

 

4869206

 

4869222

 

4869424

 

4869205

 

نمابر

 

 

4869300