مناقصه انجام امور خدمات حفاظت و مراقبت (حراست) مجتمع تجاری مگامال -نوبت دوم