مدیران شرکت نگین آرای آسیا
  1. آقای سینا سلیمانی بعنوان مدیر اداری و آی تی
    آقای رضا کوهی بعنوان مدیر پشتیبانی
  2. آقای مرتضی مرتضائی بعنوان مدیر مالی
    آقای سید محمدرضا نجفی بعنوان مدیر حقوقی و امور قرارداد ها
  3. آقای میثم فتحی بعنوان مدیر بهره برداری مجتمع مگامال