مدیران شرکت نگین آرای آسیا
  1. آقای مهدی عادل بعنوان مدیر اداری و پشتیبانی
  2. آقای مرتضی مرتضائی بعنوان مدیر مالی
  3. آقای احمد رادمان مهر بعنوان مدیر فنی و مهندسی
  4. آقای سید محمدرضا نجفی بعنوان مدیر حقوقی و امور قرارداد ها
  5. آقای میثم فتحی بعنوان مدیر بهره برداری مجتمع مگامال